വിന്‍ വിന്‍ (W-419) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 17/07/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WN168395(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WO168395 WP168395 WR168395 WS168395 WT168395 WU168395 WV168395 WW168395 WX168395 WY168395 WZ168395
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN124757(വയനാട്) WO125817(വയനാട്) WP368612(എറണാകുളം ) WR180137(ഇടുക്കി ) WS553458(കോട്ടയം ) WT464813(മലപ്പുറം ) WU242327(എറണാകുളം ) WV453842(പാലക്കാട്‌) WW173483(കോട്ടയം ) WX523620(തിരുവനന്തപുരം ) WY655688(കോഴിക്കോട്) WZ724200(തിരുവനന്തപുരം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WN292954(കണ്ണൂര്‍ ) WO552273(കോട്ടയം ) WP146767(തിരുവനന്തപുരം ) WR143289(തിരുവനന്തപുരം ) WS707563(മലപ്പുറം ) WT187766(തൃശൂര്‍ ) WU339055(പത്തനംതിട്ട ) WV488658() WW372588(തൃശൂര്‍ ) WX288526(കണ്ണൂര്‍ ) WY518406(തിരുവനന്തപുരം ) WZ359048(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
2703 3060 6396 7554 8196 9133 9276 9617 9855
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0596 1878 2608 5032 5125 5248 6231 6409 6495 8005 8627 9998
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0874 0991 1077 1503 1864 2068 2262 2637 2787 2933 3011 3071 3347 3656 3685 4243 4619 4941 5241 5389 5441 5824 5926 6532 7065 7180 8773 8825 9465 9699
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0083 0175 0268 0423 0550 0642 0833 1439 1921 1971 2055 2648 2707 2727 2817 2872 2942 3672 3687 3790 4023 4142 5349 5699 6006 6181 6200 6505 6825 6848 7031 7189 7721 8561 8878 9029 9360 9705 9746 9895 9905 9926
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0315 0386 0393 0436 0499 0516 0960 0962 1179 1236 1300 1373 1425 1485 1877 1928 1943 1955 2093 2157 2340 2431 2630 2771 2798 3056 3275 3291 3797 4017 4036 4136 4178 4232 4269 5190 5288 5817 5841 5852 5919 6178 6270 6367 6696 6764 6870 7133 7164 7177 7182 7183 7266 7501 7602 7660 7769 8004 8098 8101 8138 8220 8356 8527 8643 8679 8691 8832 8872 9024 9046 9081 9103 9125 9157 9242 9310 9357 9401 9407 9598 9632 9749 9842 9959
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go to keralalotteryresult.in | Home