അക്ഷയ (AK-345) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 16/05/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ
AC821507(മലപ്പുറം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
AA821507 AB821507 AD821507 AE821507 AF821507 AG821507 AH821507 AJ821507 AK821507 AL821507 AM821507
രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
AE573103(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA187744(കണ്ണൂര്‍ ) AB263344(തിരുവനന്തപുരം ) AC528459(പത്തനംതിട്ട ) AD888347(മലപ്പുറം ) AE384403(തിരുവനന്തപുരം ) AF712535(എറണാകുളം ) AG894941(തൃശൂര്‍ ) AH251878(വയനാട്) AJ271786(കൊല്ലം ) AK182927() AL893720(തൃശൂര്‍ ) AM520366(കൊല്ലം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1282 1288 2811 4654 6258 6985 8350 9022 9635
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1095 1121 1148 3569 3892 3984 6504 6550 7153 8522
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0188 0390 0877 0961 1017 1607 1792 2235 2706 3649 3738 4475 5014 5062 5580 6405 6676 6844 7195 7277 7423 7619 7806 8066 8082 8335 8486 8589 8817 8840 8848 8915
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0036 0316 0654 1006 1370 1384 1447 1679 1886 2269 2411 2471 2548 2900 2968 3310 3491 3713 3747 4083 4195 4546 4551 4568 4629 4714 5128 5159 5205 5285 5401 5567 5896 6556 6996 7034 7179 7214 7221 7975 8161 8171 8645 9348 9485 9515 9884 9939
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0128 0153 0168 0344 0422 0582 0639 0775 0794 0913 1302 1323 1402 1594 1630 1682 1746 1938 2059 2120 2355 2389 2400 2594 2641 2694 2847 2970 2989 3035 3281 3318 3350 3432 3636 3797 4034 4144 4191 4375 4494 4529 4534 4643 4953 5120 5298 5341 5366 5403 5538 5744 5816 5859 5920 6012 6040 6055 6144 6224 6330 6380 6429 6544 6677 6690 6775 6782 6948 7132 7138 7295 7297 7341 7541 7542 7562 7571 7786 7980 8231 8234 8239 8337 8409 8470 8472 8585 8646 8673 8804 8864 8898 8975 9195 9291 9346 9375 9511 9522 9531 9548 9622 9708 9747 9838 9915 9926 9953 9994
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go to keralalotteryresult.in | Home