നിർമൽ വീക്കില (NR-86) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 14/09/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം
NF100806(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8000 രൂപ
NA100806 NB100806 NC100806 ND100806 NE100806 NG100806 NH100806 NJ100806 NK100806 NL100806 NM100806
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NA586424(തിരുവനന്തപുരം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
NA810772(കോട്ടയം ) NB497426(എറണാകുളം ) NC147701(തിരുവനന്തപുരം ) ND288383(തൃശൂര്‍ ) NE312279() NF857367(മലപ്പുറം ) NG263835(കോട്ടയം ) NH599051(കൊല്ലം ) NJ862981(തൃശൂര്‍ ) NK362827(പത്തനംതിട്ട ) NL704805(പത്തനംതിട്ട ) NM847151(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1717 1816 1978 3638 6437 6814 6921 7045 7194 7481
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0225 1087 2667 2708 4825 6699 7917 8526
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0094 0686 1021 2394 2524 2604 2964 3391 3803 3891 4069 4093 4349 4384 4701 5132 5482 6458 6758 7198 7588 8512 8632 8671 8875 8962 9056 9120 9302 9607
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0029 0077 0664 0811 1025 1575 1578 1989 2108 2304 2455 2570 2676 2854 3053 3204 3630 3749 4144 4274 4468 4513 4749 4762 5083 5263 5411 5457 5519 5601 5879 6706 6874 6913 7106 7493 7581 7626 7809 7877 7923 7940 8376 8390 8404 8673 8911 9292 9308 9330
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0036 0129 0226 0246 0265 0323 0377 0522 0555 0718 0840 0862 1221 1248 1463 1559 1679 1697 1699 1863 1936 2082 2129 2159 2278 2292 2314 2320 2474 2476 2496 2634 2796 2817 2818 2821 2969 3030 3031 3108 3198 3471 3558 3796 3800 3835 3867 3890 3921 3926 4030 4044 4437 4500 4723 4759 4898 4943 4953 4985 5035 5276 5322 5524 5599 5629 5901 5910 6068 6130 6133 6164 6227 6269 6298 6472 6799 6899 6919 7065 7127 7348 7364 7413 7488 7534 7702 7734 7883 8319 8372 8375 8457 8571 8703 8715 8741 8793 8849 8862 9011 9217 9309 9463 9475 9694 9763 9960
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go to keralalotteryresult.in | Home